PROJEKT DRUHOVÁ DIVERZITA VYBRANÝCH LOKALIT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

GYMNÁZIUM CHOMUTOV - GYMNÁZIUM MARTIN


Představení projektu Erasmus+

Stručný popis projektu

Účastníci projektu rozšíří své poznatky a popíší druhové diverzity obou zemí (Vysoké Tatry, Malá a Velká Fatra, povodí Vltavy). Druhovou diverzitu budou zkoumat v kontextu vztahu člověka k ochraně přírody a vzhledem k aktuálnímu vývoji také ke klimatickým změnám a jejich vlivu na přírodní prostředí a druhové diverzity. Vzniknou nové výukové materiály využitelné nejen na obou školách v rámci jejich ŠVP, ale i v rámci celé školské soustavy v obou zemích řešící tuto problematiku, díky způsobům šíření i ve všech dalších zemích EU. Prostřednictvím těchto činností budou naplněny klíčové kompetence účastníků projektu v oblastech sdílení společných hodnot a občanské angažovanosti, digitálních dovedností a vytváření vztahu k životnímu prostředí a udržitelnosti rozvoje. Díky způsobu výběru účastníků projektu bude podpořen boj s nerovností ve vzdělávání a inkluze.

Motivace pro uskutečnění projektu

Zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí účastníků projektu ohledně přírodních diverzit, ochrany přírody, udržitelného rozvoje a digitální gramotnosti za podmínek inkluze a nediskriminujícího přístupu k uchazečům o účast v projektu. Prostřednictvím projektu navázat nové sociální vazby mezi žáky a pedagogy různých národností a posílit tak multikulturní dimenzi v rámci společného evropského soužití, zabývat se sociální, jazykovou a kulturní rozmanitostí lokalit partnerských škol. Vytvořit učební výukové materiály vztahující se k přírodní diverzitě obou zvolených lokalit včetně enviromentálního hlediska, ochrany životního prostředí, změn klimatu a jejich dopadu na diverzitu v obou zemích, respektování udržitelného rozvoje. Posílit tak školní vzdělávací programy nejen obou škol, ale i ostatních škol podobného typu v evropském prostoru. 

Cíle projektu

1.) zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí účastníků projektu ohledně přírodních diverzit a ochrany přírody vybraných oblastí v České a Slovenské republice

2.) zvýšit úroveň znalostí a kompetencí účastníků projektu ohledně geografických a fyzikálních charakteristik vybraných oblastí v České a Slovenské republice

3.) podpořit zvyšování úrovně digitálních kompetencí účastníků projektu

4.) podpořit osoby s omezenými příležitostmi, odstranit u nich překážky v účasti na projektech tohoto typu

5.) vytvořit nové digitální učební materiály s danou tématikou, které budou sloužit k naplňování školních vzdělávacích programů obou škol i ostatním školám podobného typu v obou účastnických zemích - podílet se tím na vytváření přitažlivějších vzdělávacích programů, přispět k ucelenějšímu využívání ICT ve výuce

6.) rozvinout a prohloubit u žáků i pedagogů vzájemný vztah mezi praxí a výzkumem (teorií) 

Výstupy projektu

1.) Digitální výukové materiály z oblasti přírodovědy a geografie sdílené nejen oběma účastnickými školami, ale i ostatními školami v ČR a SR i dalších států EU (možnosti eTwinning, School Education Gateway, platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+, platforma EPALE) 

2.) Digitální i materiální prezentace celého projektu na úrovni škol (Den otevřených dveří) i široké veřejnosti (Výstava vzdělávání, webové stránky škol, Facebook)

3.) Oficiální webové stránky projektu, zahrnující všechny informace o projektu a výstupy projektu

Pevně věříme, že příležitost se projektu zúčastnit studenty zaujme a náležitě si jej užijí. Digitální prezentace přírodních diverzit Čech i Slovenska se stanou užitečnými výukovými materiály nejen na zmíněných dvou školách, ale budou k dispozici i dalším základním a středním školám České a Slovenské republiky.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky